سدیم دی سولفیت 106528

سدیم دی سولفیت مرک

مختصر: Sodium disulfite

کد محصول مرک: 106528

درصد خلوص:      ACS,Reag. Ph Eur

اسم دوم: Sodium metabisulfite, Sodium pyrosulfite, Disulfite, Pyrosulfite

سدیم متا بی سولفیت،سدیم پیروسولفیت،دی سولفیت،پیرو سولفیت

فرمول:   Na2O5S2

C A S NUMBER : 7681-57-4