سیتریک اسید 100241

اسید سیتریک مرک

نام فارسی: سیتریک اسید

نام ماده:   Citric acid

کد محصول مرک: 100241

درصد خلوص:      Ph Eur,BP,JP,USP,E 330,FCC

اسم دوم :   2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid

هیدروکسی پروپان تری کربوکسیلیک اسید 2 هیدروکسی تری کربالیک اسید

فرمول:   C6H8O7

C A S NUMBER:  77-92-9

مولار:    192.12 g/mol

قابلیت محلول شدن:             1330 g/l (20 °C)

نقطه جوش: 200 °C (1013 hPa) (decomposition)

درجه ذوب: 153 °C (decomposition)

میزان اسیدی: 1.7 (100 g/l, H2O, 20 °C)

در پکیج های: 5 کیلویی*25 کیلویی*