سولفات روی کد 108881 (کد: 108881)

Molar Mass: 287.54 g/mol

CAS nu : 7446-20-0

.......................................

جرم مولکولی : 375.13 g/mol

CAS nu : 7446-20-0

فرمول مولکولی : ZnSO₄ * 7 H₂O

قابل استفاده در تمامی آزمایشگاه های کیفی و تحقیقاتی

خبرنامه

برای دریافت آخرین اخبار وبسایت در ایمیل خود به صورت رایگان در خبرنامه ما عضو شوید