مواد شیمیایی آزمایشگاهی مرک

ترتیب بر اساس:
orderby

Molar Mass: 235.9 g/mol

CAS nu : 108-36-1

Molar Mass: 137.01 g/mol Density 1.26 g/cm3 (20 °C) Cas number: 78-76-2

Molar mass:122/12 g/mol

Cas nu:90-02-8

Molar mass: 140.56 g/mol

Cas nu: 89-98-5

Molar Mass: 109.13 g/mol

CASnu : 591-27-5

Molar mass: 182.13 g/mol

Cas nu: 618-83-7

814878 (کد: 814578)

Molar mass: 160.17 g/mol

Cas nu: 92-44-4

Molar Mass: 89.09 g/mol

CASnu : 56-41-7

Molar mass:61.08 g/mol

Cas nu: 141-43-5

Molar Mass: 219.49 g/mol

CASnu : 5970-45-6

Molar mass:192.12 g/mol

Cas nu: 77-92-9

Molar Mass: 210.14 g/mol

CASnu : 5949-29-1

Molar mass: 117.15 g/mol

Cas nu: 120-72-9

Molar Mass:252.73 g/mol

CASnu : 75-25-2

Molar mass: 197.07 g/mol

Cas nu: 2032-35-1

Molar Mass: 78.11 g/mol

CASnu : 64742-49-0

Molar mass: 182.217 g/mol C A S NUMBER:119-61-9
Density : 0.89 g/cm3 (20 °C) (20% solution in methanol) for synthesis

Molar mass:161/41 g/mol

Cas:999-97-3

Molar Mass:208.33 g/mol Cas number: 78-10-4 Chemical Formula :(C₂H₅O)₄Si

Molar mass: 116.21 g/mol

Cas nu:110-18-9

Molar mass: 163٫38 g mol

Cas nu: 76-03-9

Molar mass: 146.29 g/mol

Cas nu: 544-40-1

خبرنامه

برای دریافت آخرین اخبار وبسایت در ایمیل خود به صورت رایگان در خبرنامه ما عضو شوید