سیگما آلدریچ یک شرکت آمریکایی از نوع سهامی عام فعال در زمینه علوم زیستی با بیش از ۹۶۰۰ تن پرسنل است. این شرکت در ۴۰ کشور دنیا فعالیت داشته و با بیش از 300000هزار محصول عمده در زمینه های مختلف داروسازی و زیست ‌فناوری فعالیت می کند. این شرکت شیمیایی از ادغام دو شرکت شیمیایی سیگما و شرکت آلدریچ در سال ۱۹۷۵، به وجود آمد.

مینا تجهیزآریا عرضه کننده مواد شیمیایی آزمایشگاهی و تخصصی از کمپانی معتبر سیگما آلدریچ آمریکا می باشد.

 

 

 جهت ورود به سایت سیگما آلدریچ کلیک کنید.

 

 جهت دریافت لیست محصولات مواد شیمیایی سیگما آلدریچ و قیمت مواد شیمیایی مرک وارد لینکهای مربوطه شوید:

قیمت مواد شیمیایی سیگما آلدربچ

فروش مواد شیمیایی سیگما آلدربچ

فروشگاه مواد شیمیایی

مطالب مرتبط

بوتانول BDH / HPLC   

پترولیوم بنزن

2 یدو بنزوئیک اسید    

ایزو پروپیل تیتانات

4 برومو بنزالدهید

تترا اتیل آمونیوم بروماید        

n دکان         

n هگزان HPLC

2هیدروکسی اتیل متا اکریلات          

2فلورو بنزالدهید         

1 و 3 بوتاندیول

4 کلرو بنزالدهید         

اتانول آمین     

اتیلن گلایکول منو بوتیل اتر

آدی پیک اسید          

آمونیوم آیرون سولفات 2        

باریم کربنات

بوریک اسید    

پتاسیم یدید    

پلی اتیلن گلایکول

دی فنیل پروپان          

سدیم دی سولفیت    

سلنیم میکسچر

سیلیکاژل       

سیلیکاژل کروماتوگرافی         

سولفات آهن 2

سولفات روی  

سولفات مس  

سولفید سدیم

فولین  

کلرال هیدرات  

کلرید نیکل

نمک راشل     

پتاسیم کلراید  

آمونیاک

اکسید آلومینیوم خشک        

انیدرید فتالیک  

بنزوات سدیم

پتاسیم یدات   

تیتانیم دی اکساید      

پلی اتیلن گلایکول

سدیم تنگستات         

سدیم دی هیدروژن فسفات    

سود مرک

سولفات آهن 2 هپتا هیدراته   

سولفات منیزیم خشک          

سی سند

فوماریک اسید

کلرامین T      

گلوکز انیدرید

4 هیدروکسی بنزوئیک اسید   

آمونیوم سریم نیترات   

ایمیدازول

بنزوئیل پراکساید        

پتاسیم سولفات        

تری فتالدی آلدهید

کلیه تیترازول ها         

دو دسیل بنزن سولفونات       

سدیم کلراید

پرکلریک اسید انیدرید  

پیریدین          

دو دسیل الکل

دی بوتیل آمین

دی کلرو متان کروماتوگرافی

زایلن

کربن دی سولفید       

نیترو بنزن       

P آنیزیدین

1 و 2 دی برمو اتان     

1 و 4 بوتان دیول        

آنیلین

اتیلن گلایکول مونو بوتیل اتر    

اکسید منگنز   

بافر 7

بنزیل الکل      

پتاس الکلی    

پروپیلن کربنات

تتراکلرید کربن  

دی اتیل آمین  

دی کلرو استیک اسید

دی متیل سولفوکساید خشک

فرمیک اسید   

کارل فیشر

لاکتیک اسید   

اتیل استات    

استیک اسید

پنتان   

دی کلرومتان   

فرمامید

نیترات مس 2  

2 پروپانول       

4 نیترو بنزوئیک اسید

پی تولوئیدین   

سیکلوهگزانول

فلوریدریک

کلرید منیزیم    

هیدرازین هیدرات        

پلیت آلومینیوم

فهلینگ A و B  

استئاریک اسید         

تیتانیم تری کلراید

ید مونو کلراید  

هگزا فلورو ایزو پروپانول

کربوکسی متیل سلولز

فسفروس تری بروماید

سولفانیلیک اسید      

تری متیل کلرو سیلان

هگزا متیل سیلوکسان

ناتامایسین     

بنزن

فروئین

4 آمینو نفتول سولفونیک اسید          

نشاسته

برموفرم         

بروماین          

تری سدیم سیترات    

تری فلورو استیک اسید         

دی سدیم تترا بورات   

استات روی    

تری اتیل فسفیت

 آنتیموان پنتا کلراید      


لیتیم کربنات    

منیزیم نیترات

3 نیترو بنزالدهید        

آلانین  

اکسید آهن 3

باریم کلراید     

بنزو فنون       

پتاسیم هگزا سیانو فرات

پلی وینیل پیرولیدون    

تری فنیل فسفین       

تیو سولفات سدیم

سدیم بور هیدرید       

سولفات کادمیم         

گلیکولیک اسید

منیزیم فلوراید  

هگزا دسیل تری متیل آمونیوم بروماید

انیدرید مالئیک

1 نفتول         

آمونیوم استات

آب اکسیژنه

پارافین

ساکاروز

         

سدیم پراکساید

سدیم متیلات  

سولفات سدیم         

سولفید سدیم

کربنات کلسیم

کلرید کروم      

L تارتاریک اسید

آلومینیوم کلراید 6 آبه  

ادتا     

برم مایع

پتاسیم بروماید

پرمنگنات پتاسیم        

سدیم استات خشک

سدیم فسفینات        

سدیم نیتریت  

سولفات روی هپتا هیدراته

آمونیوم دی هیدروژن فسفات   

سولفات منیزیم         

کلرید آهن 3

محلول کلریدریک 1 نرمال        

نیترات بیسموت 3      

پالادیم بلک

1 و 12 دی آمینو دودکان        

تری بوتیل فسفیت     

4 تولوئن سولفونیل کلراید

استاندارد پتاسیم       

اکسید جیوه قرمز       

پتاسیم بور هیدرید

تترا اتیل اورتو سیلیکات          

تمد    

سدیم تترا فلورو بورات

کاغذ PH مرک

متا اکریلیک اسید       

نفتالن دی سولفونیک

1 برمو نفتالین

2 پنتانول         4 آمینو فنول

اریو کروم بلک تی       

استاندارد فلورید         

بوتیل هیدروکسی تولوئن

تربوتیل هیدرو پراکساید          

دی بنزیل آمین

سولفات جیوه

لیتیم آلومینیوم هیدرید

متیلن بلو

بافر هیدروئین

کربو فوران      

اتیل مالونیل کلراید

بوران دی متیل سولفید

1 هگزن         

2 کلرو بنزالدهید         

نیترو بنزالدهید

برمو بنزالدهید

تیتانیم تترا کلراید        

تیتانیوم تری کلراید

هیدروکینون     

آمیدو بلک      

2 برمواتیل فتالیمید

1 و 10 فنانترولین

2 متوکسی استوفنون

2 مرکاپتو اتانول

2 متوکسی استوفنون

4 آمینو بنزو تری فلوراید         

4 نیترو آنیلین

اگزالیل کلراید  

پارافیلم          

تری فلورو استیک اسید

بوتیل اکریلات  

4-هیدروکسی بنزوئیک اسید   

ایزوفوران

تترا ایزوپروپیل اورتوتیتانات        

کلروتری متیل سیلان  

1و4 دی برمو بوتان

1و1و1و3و3و3-هگزامتیل دی سیلازان        

اکروئیل کلرید   

اتیل فرمات

دی بوتیلتین دیلاروئات  

3-(تری متوکسی اتیل) پروپیل آمین   

هایومین

سیلیکاژل        نرمال اکتان     

متانولHPLC

نرمال هپتان    

تارتاریک اسید  

کلرید کلسیم

کلرید آمونیوم  

سدیم تترا بورات        

2-آمینوبنزوتیازول         2

-آمینو-2-متیل-1-پروپانول         

بنزیل برومید

دی وینیل بنزن

فهلینگA         فهلینگ B

هیدروکینون     

فولین  

هیدروکسیل آمین هیدروکلراید  

مورفولین

کربن اکتیو

دی فنیل کاربازید

کلرو اتیل آمونیوم کلراید        

2 و 4 نفتالن دیول

1 و 4 دی برمو بوتان    

اتیل مورفولین  

برمو بنزن

بورن تری فلوراید        

تری متوکسی متیل سیلان    

سدیم پراکساید

وانیلین

هماتوکسیلین  

P بنزوکینون

2 هیدروکسی بنزالدهید         

2 و 2 و 2 تری فلورو اتانول

3 تری اتوکسی سلیل پروپیل امین

4 کلرو بنزیل الکل       

2 و 5 دی کلرو فنو      

تترا پروپیل آمونیوم بروماید

دی فنیل آمین

سولفولان      

هگزا متیلن دی سیلازان

ان بی تی       (NBT)

1 نفتول بنزین

2 فلورو بنزالدهید

2 نیترو سینامالدهید    

S سک بوتانول

4 ترت بوتیل آنیلین

4 استامیدو بنزالدهید  

اتیلن کربنات    

استایرن

L پرولین         ایندول

پالادیم کلراید

پالادیم استات  

پتاسیم تلوریت

پودر آهن

تترا اتیل آمونیوم کلراید

تنگستو سیلیسیک اسید       

دی مدون

2 آمینو

3 هیدروکسی پیریدین

زیرکونیوم اکساید       

سولفات جیوه

فتالدی آلدهید

فسفو تنگستیک اسید

فنل فتالئین

کلرید جیوه     

کیتوسان        

لیتیم کلراید

نیترات نیکل    

هگزا متیل دی سیلازان         

3 برمو پروپیل فتالیمید

P تولیل هیدرازیل هیدروکلراید   

1 فنیل 1 پروپانال        

2 فنیل پروپانالدهید

2 مرکاپتو پیریمیدین     

R سک بوتانول

4 نیترو بنزیل الکل

4 آمینو

2 هیدروکسی بنزوئیک اسید   

1 و 4 فنیلن دی امین  

3و 5 دی متیل پیرازول

اریو کروم بلک تی

اکسید نیکل    

ال سیستئین

ایندول 3 بوتریک اسید

برمید مس 2   

پالادیم استات

تترا n بوتیل آمونیوم هیدروکساید          

تترا بوتیل آمونیوم بروماید        

دی بوتیل تین اکساید

دی هیدروکسی بنزالدهید      

سدیم آلژینات  

سولفات نقره

فروسن         

کربو فوران      

کلرید کبالت

گلوتارآلدهید

ترشیو بوتیل آمین       

پیپیرازین        

متاکرلیک اسید

اکرلیک اسید   

مالئیک انیدرید

هیدروکسید هیدرازینیوم

o- کروزول      

2-فنیل اتانول   

2-آمینوپیریدین

1و2و4-تری کلروبنزن    

2-کلروبنزیل کلرید       

آکریل آمید

تیتانیوم کلرید   

2و3-دی متیل آنیلین    

سدیم آزید

فورفورال        

نیترات نقره     

نیترات لانتانیوم

بنزوتریازول      

تترامتیل اتیلن دی آمین         

تری متوکسی متیل سیلان

آلومینیوم بوتیلات       

تری اتیل آمین

تترا اتیل اورتو سیلیکات

بورن دی متیل سولفید

پروپارژیل بروماید         

اتیل مالونیل کلراید

یدومتان دوتره  

دی فنیل پیکریل هیدرازین       

کیتوزان

ایزوبوتیریل کلراید        

BTSFA         

کربوفوران

تری اتیل فسفیت

سدیم آسکوربات

ریبوفلاوین      

پلی اتیلن گلیکول       

گلایسین

اسید آسکوربیک        

آب HPLC       

هگزادکان نرمال

1و3-سیکلوهگزان دیون          

3-(کلروپروپیل)-تری اتوکسی سیلان

4'-هیدروکسی استوفنون

توئین 20 و 80

 

 

امتیاز

امتیاز کاربران: 97% - 2 votes

Sigma Aldrich

Sigma Aldrich

سیگما آلدریچ یک شرکت آمریکایی از نوع سهامی عام فعال در زمینه علوم زیستی با بیش از ۹۶۰۰ تن پرسنل است. این شرکت در ۴۰ کشور دنیا فعالیت داشته و با بیش از 300000هزار محصول عمده در زمینه های مختلف داروسازی و زیست ‌فناوری فعالیت می کند. این شرکت شیمیایی از ادغام دو شرکت شیمیایی سیگما و شرکت آلدریچ در سال ۱۹۷۵، به وجود آمد. مینا تجهیزآریا عرضه کننده مواد شیمیایی آزمایشگاهی و تخصصی از کمپانی معتبر سیگما آلدریچ آمریکا می باشد.      جهت ورود به سایت سیگما آلدریچ کلیک کنید.    جهت دریافت لیست محصولات مواد شیمیایی سیگما آلدریچ و قیمت مواد شیمیایی مرک وارد لینکهای مربوطه شوید: قیمت مواد شیمیایی سیگما آلدربچ فروش مواد شیمیایی سیگما آلدربچ فروشگاه مواد شیمیایی مطالب مرتبط مواد شیمیایی مرک راهنمای یافتن کد مواد شیمیایی مرک قیمت مواد شیمیایی قیمت مواد شیمیایی مرک روش تشخیص مواد شیمیایی آزمایشگاهی اصل از مواد شیمیایی آزمایشگاهی تقلبی تفاوت مواد شیمیایی آزمایشگاهی با سایر مواد شیمیایی ماده مرجع آزمایشگاهی چیست؟ سود پرک بوتانول BDH / HPLC    پترولیوم بنزن 2 یدو بنزوئیک اسید     ایزو پروپیل تیتانات 4 برومو بنزالدهید تترا اتیل آمونیوم بروماید         n دکان          n هگزان HPLC 2هیدروکسی اتیل متا اکریلات           2فلورو بنزالدهید          1 و 3 بوتاندیول 4 کلرو بنزالدهید          اتانول آمین      اتیلن گلایکول منو بوتیل اتر آدی پیک اسید           آمونیوم آیرون سولفات 2         باریم کربنات بوریک اسید     پتاسیم یدید     پلی اتیلن گلایکول دی فنیل پروپان           سدیم دی سولفیت     سلنیم میکسچر سیلیکاژل        سیلیکاژل کروماتوگرافی          سولفات آهن 2 سولفات روی   سولفات مس   سولفید سدیم فولین   کلرال هیدرات   کلرید نیکل نمک راشل      پتاسیم کلراید   آمونیاک اکسید آلومینیوم خشک         انیدرید فتالیک   بنزوات سدیم پتاسیم یدات    تیتانیم دی اکساید       پلی اتیلن گلایکول سدیم تنگستات          سدیم دی هیدروژن فسفات     سود مرک سولفات آهن 2 هپتا هیدراته    سولفات منیزیم خشک           سی سند فوماریک اسید کلرامین T       گلوکز انیدرید 4 هیدروکسی بنزوئیک اسید    آمونیوم سریم نیترات    ایمیدازول بنزوئیل پراکساید         پتاسیم سولفات         تری فتالدی آلدهید کلیه تیترازول ها          دو دسیل بنزن سولفونات        سدیم کلراید پرکلریک اسید انیدرید   پیریدین           دو دسیل الکل دی بوتیل آمین دی کلرو متان کروماتوگرافی زایلن کربن دی سولفید        نیترو بنزن        P آنیزیدین 1 و 2 دی برمو اتان      1 و 4 بوتان دیول         آنیلین اتیلن گلایکول مونو بوتیل اتر     اکسید منگنز    بافر 7 بنزیل الکل       پتاس الکلی     پروپیلن کربنات تتراکلرید کربن   دی اتیل آمین   دی کلرو استیک اسید دی متیل سولفوکساید خشک فرمیک اسید    کارل فیشر لاکتیک اسید    اتیل استات     استیک اسید پنتان    دی کلرومتان    فرمامید نیترات مس 2   2 پروپانول        4 نیترو بنزوئیک اسید پی تولوئیدین    سیکلوهگزانول فلوریدریک کلرید منیزیم     هیدرازین هیدرات         پلیت آلومینیوم فهلینگ A و B   استئاریک اسید          تیتانیم تری کلراید ید مونو کلراید   هگزا فلورو ایزو پروپانول کربوکسی متیل سلولز فسفروس تری بروماید سولفانیلیک اسید       تری متیل کلرو سیلان هگزا متیل سیلوکسان ناتامایسین      بنزن فروئین 4 آمینو نفتول سولفونیک اسید           نشاسته برموفرم          بروماین           تری سدیم سیترات     تری فلورو استیک اسید          دی سدیم تترا بورات    استات روی     تری اتیل فسفیت  آنتیموان پنتا کلراید       لیتیم کربنات     منیزیم نیترات 3 نیترو بنزالدهید         آلانین   اکسید آهن 3 باریم کلراید      بنزو فنون        پتاسیم هگزا سیانو فرات پلی وینیل پیرولیدون     تری فنیل فسفین        تیو سولفات سدیم سدیم بور هیدرید        سولفات کادمیم          گلیکولیک اسید منیزیم فلوراید   هگزا دسیل تری متیل آمونیوم بروماید انیدرید مالئیک 1 نفتول          آمونیوم استات آب اکسیژنه پارافین ساکاروز           سدیم پراکساید سدیم متیلات   سولفات سدیم          سولفید سدیم کربنات کلسیم کلرید کروم       L تارتاریک اسید آلومینیوم کلراید 6 آبه   ادتا      برم مایع پتاسیم بروماید پرمنگنات پتاسیم         سدیم استات خشک سدیم فسفینات         سدیم نیتریت   سولفات روی هپتا هیدراته آمونیوم دی هیدروژن فسفات    سولفات منیزیم          کلرید آهن 3 محلول کلریدریک 1 نرمال         نیترات بیسموت 3       پالادیم بلک 1 و 12 دی آمینو دودکان         تری بوتیل فسفیت      4 تولوئن سولفونیل کلراید استاندارد پتاسیم        اکسید جیوه قرمز        پتاسیم بور هیدرید تترا اتیل اورتو سیلیکات           تمد     سدیم تترا فلورو بورات کاغذ PH مرک متا اکریلیک اسید        نفتالن دی سولفونیک 1 برمو نفتالین 2 پنتانول         4 آمینو فنول اریو کروم بلک تی        استاندارد فلورید          بوتیل هیدروکسی تولوئن تربوتیل هیدرو پراکساید           دی بنزیل آمین سولفات جیوه لیتیم آلومینیوم هیدرید متیلن بلو بافر هیدروئین کربو فوران       اتیل مالونیل کلراید بوران دی متیل سولفید 1 هگزن          2 کلرو بنزالدهید          نیترو بنزالدهید برمو بنزالدهید تیتانیم تترا کلراید         تیتانیوم تری کلراید هیدروکینون      آمیدو بلک       2 برمواتیل فتالیمید 1 و 10 فنانترولین 2 متوکسی استوفنون 2 مرکاپتو اتانول 2 متوکسی استوفنون 4 آمینو بنزو تری فلوراید          4 نیترو آنیلین اگزالیل کلراید   پارافیلم           تری فلورو استیک اسید بوتیل اکریلات   4-هیدروکسی بنزوئیک اسید    ایزوفوران تترا ایزوپروپیل اورتوتیتانات         کلروتری متیل سیلان   1و4 دی برمو بوتان 1و1و1و3و3و3-هگزامتیل دی سیلازان         اکروئیل کلرید    اتیل فرمات دی بوتیلتین دیلاروئات   3-(تری متوکسی اتیل) پروپیل آمین    هایومین سیلیکاژل        نرمال اکتان      متانولHPLC نرمال هپتان     تارتاریک اسید   کلرید کلسیم کلرید آمونیوم   سدیم تترا بورات         2-آمینوبنزوتیازول         2 -آمینو-2-متیل-1-پروپانول          بنزیل برومید دی وینیل بنزن فهلینگA         فهلینگ B هیدروکینون      فولین   هیدروکسیل آمین هیدروکلراید   مورفولین کربن اکتیو دی فنیل کاربازید کلرو اتیل آمونیوم کلراید         2 و 4 نفتالن دیول 1 و 4 دی برمو بوتان     اتیل مورفولین   برمو بنزن بورن تری فلوراید         تری متوکسی متیل سیلان     سدیم پراکساید وانیلین هماتوکسیلین   P بنزوکینون 2 هیدروکسی بنزالدهید          2 و 2 و 2 تری فلورو اتانول 3 تری اتوکسی سلیل پروپیل امین 4 کلرو بنزیل الکل        2 و 5 دی کلرو فنو       تترا پروپیل آمونیوم بروماید دی فنیل آمین سولفولان       هگزا متیلن دی سیلازان ان بی تی       (NBT) 1 نفتول بنزین 2 فلورو بنزالدهید 2 نیترو سینامالدهید     S سک بوتانول 4 ترت بوتیل آنیلین 4 استامیدو بنزالدهید   اتیلن کربنات     استایرن L پرولین         ایندول پالادیم کلراید پالادیم استات   پتاسیم تلوریت پودر آهن تترا اتیل آمونیوم کلراید تنگستو سیلیسیک اسید        دی مدون 2 آمینو 3 هیدروکسی پیریدین زیرکونیوم اکساید        سولفات جیوه فتالدی آلدهید فسفو تنگستیک اسید فنل فتالئین کلرید جیوه      کیتوسان         لیتیم کلراید نیترات نیکل     هگزا متیل دی سیلازان          3 برمو پروپیل فتالیمید P تولیل هیدرازیل هیدروکلراید    1 فنیل 1 پروپانال         2 فنیل پروپانالدهید 2 مرکاپتو پیریمیدین      R سک بوتانول 4 نیترو بنزیل الکل 4 آمینو 2 هیدروکسی بنزوئیک اسید    1 و 4 فنیلن دی امین   3و 5 دی متیل پیرازول اریو کروم بلک تی اکسید نیکل     ال سیستئین ایندول 3 بوتریک اسید برمید مس 2    پالادیم استات تترا n بوتیل آمونیوم هیدروکساید           تترا بوتیل آمونیوم بروماید         دی بوتیل تین اکساید دی هیدروکسی بنزالدهید       سدیم آلژینات   سولفات نقره فروسن          کربو فوران       کلرید کبالت گلوتارآلدهید ترشیو بوتیل آمین        پیپیرازین         متاکرلیک اسید اکرلیک اسید    مالئیک انیدرید هیدروکسید هیدرازینیوم o- کروزول       2-فنیل اتانول    2-آمینوپیریدین 1و2و4-تری کلروبنزن     2-کلروبنزیل کلرید        آکریل آمید تیتانیوم کلرید    2و3-دی متیل آنیلین     سدیم آزید فورفورال         نیترات نقره      نیترات لانتانیوم بنزوتریازول       تترامتیل اتیلن دی آمین          تری متوکسی متیل سیلان آلومینیوم بوتیلات        تری اتیل آمین تترا اتیل اورتو سیلیکات بورن دی متیل سولفید پروپارژیل بروماید          اتیل مالونیل کلراید یدومتان دوتره   دی فنیل پیکریل هیدرازین        کیتوزان ایزوبوتیریل کلراید         BTSFA          کربوفوران تری اتیل فسفیت سدیم آسکوربات ریبوفلاوین       پلی اتیلن گلیکول        گلایسین اسید آسکوربیک         آب HPLC        هگزادکان نرمال 1و3-سیکلوهگزان دیون           3-(کلروپروپیل)-تری اتوکسی سیلان 4'-هیدروکسی استوفنون توئین 20 و 80    
سیگما آلدریچ یک شرکت آمریکایی از نوع سهامی عام فعال در زمینه علوم زیستی با بیش از ۹۶۰۰ تن پرسنل است. این شرکت در ۴۰ کشور دنیا فعالیت داشته و با بیش از 300000هزار محصول عمده در زمینه های مختلف داروسازی و زیست ‌فناوری فعالیت می کند. این شرکت شیمیایی از ادغام دو شرکت شیمیایی سیگما و شرکت آلدریچ در سال ۱۹۷۵، به وجود آمد. مینا تجهیزآریا عرضه کننده مواد شیمیایی آزمایشگاهی و تخصصی از کمپانی معتبر سیگما آلدریچ آمریکا می باشد.      جهت ورود به سایت سیگما آلدریچ کلیک کنید.    جهت دریافت لیست محصولات مواد شیمیایی سیگما آلدریچ و قیمت مواد شیمیایی مرک وارد لینکهای مربوطه شوید: قیمت مواد شیمیایی سیگما آلدربچ فروش مواد شیمیایی سیگما آلدربچ فروشگاه مواد شیمیایی مطالب مرتبط مواد شیمیایی مرک راهنمای یافتن کد مواد شیمیایی مرک قیمت مواد شیمیایی قیمت مواد شیمیایی مرک روش تشخیص مواد شیمیایی آزمایشگاهی اصل از مواد شیمیایی آزمایشگاهی تقلبی تفاوت مواد شیمیایی آزمایشگاهی با سایر مواد شیمیایی ماده مرجع آزمایشگاهی چیست؟ سود پرک بوتانول BDH / HPLC    پترولیوم بنزن 2 یدو بنزوئیک اسید     ایزو پروپیل تیتانات 4 برومو بنزالدهید تترا اتیل آمونیوم بروماید         n دکان          n هگزان HPLC 2هیدروکسی اتیل متا اکریلات           2فلورو بنزالدهید          1 و 3 بوتاندیول 4 کلرو بنزالدهید          اتانول آمین      اتیلن گلایکول منو بوتیل اتر آدی پیک اسید           آمونیوم آیرون سولفات 2         باریم کربنات بوریک اسید     پتاسیم یدید     پلی اتیلن گلایکول دی فنیل پروپان           سدیم دی سولفیت     سلنیم میکسچر سیلیکاژل        سیلیکاژل کروماتوگرافی          سولفات آهن 2 سولفات روی   سولفات مس   سولفید سدیم فولین   کلرال هیدرات   کلرید نیکل نمک راشل      پتاسیم کلراید   آمونیاک اکسید آلومینیوم خشک         انیدرید فتالیک   بنزوات سدیم پتاسیم یدات    تیتانیم دی اکساید       پلی اتیلن گلایکول سدیم تنگستات          سدیم دی هیدروژن فسفات     سود مرک سولفات آهن 2 هپتا هیدراته    سولفات منیزیم خشک           سی سند فوماریک اسید کلرامین T       گلوکز انیدرید 4 هیدروکسی بنزوئیک اسید    آمونیوم سریم نیترات    ایمیدازول بنزوئیل پراکساید         پتاسیم سولفات         تری فتالدی آلدهید کلیه تیترازول ها          دو دسیل بنزن سولفونات        سدیم کلراید پرکلریک اسید انیدرید   پیریدین           دو دسیل الکل دی بوتیل آمین دی کلرو متان کروماتوگرافی زایلن کربن دی سولفید        نیترو بنزن        P آنیزیدین 1 و 2 دی برمو اتان      1 و 4 بوتان دیول         آنیلین اتیلن گلایکول مونو بوتیل اتر     اکسید منگنز    بافر 7 بنزیل الکل       پتاس الکلی     پروپیلن کربنات تتراکلرید کربن   دی اتیل آمین   دی کلرو استیک اسید دی متیل سولفوکساید خشک فرمیک اسید    کارل فیشر لاکتیک اسید    اتیل استات     استیک اسید پنتان    دی کلرومتان    فرمامید نیترات مس 2   2 پروپانول        4 نیترو بنزوئیک اسید پی تولوئیدین    سیکلوهگزانول فلوریدریک کلرید منیزیم     هیدرازین هیدرات         پلیت آلومینیوم فهلینگ A و B   استئاریک اسید          تیتانیم تری کلراید ید مونو کلراید   هگزا فلورو ایزو پروپانول کربوکسی متیل سلولز فسفروس تری بروماید سولفانیلیک اسید       تری متیل کلرو سیلان هگزا متیل سیلوکسان ناتامایسین      بنزن فروئین 4 آمینو نفتول سولفونیک اسید           نشاسته برموفرم          بروماین           تری سدیم سیترات     تری فلورو استیک اسید          دی سدیم تترا بورات    استات روی     تری اتیل فسفیت  آنتیموان پنتا کلراید       لیتیم کربنات     منیزیم نیترات 3 نیترو بنزالدهید         آلانین   اکسید آهن 3 باریم کلراید      بنزو فنون        پتاسیم هگزا سیانو فرات پلی وینیل پیرولیدون     تری فنیل فسفین        تیو سولفات سدیم سدیم بور هیدرید        سولفات کادمیم          گلیکولیک اسید منیزیم فلوراید   هگزا دسیل تری متیل آمونیوم بروماید انیدرید مالئیک 1 نفتول          آمونیوم استات آب اکسیژنه پارافین ساکاروز           سدیم پراکساید سدیم متیلات   سولفات سدیم          سولفید سدیم کربنات کلسیم کلرید کروم       L تارتاریک اسید آلومینیوم کلراید 6 آبه   ادتا      برم مایع پتاسیم بروماید پرمنگنات پتاسیم         سدیم استات خشک سدیم فسفینات         سدیم نیتریت   سولفات روی هپتا هیدراته آمونیوم دی هیدروژن فسفات    سولفات منیزیم          کلرید آهن 3 محلول کلریدریک 1 نرمال         نیترات بیسموت 3       پالادیم بلک 1 و 12 دی آمینو دودکان         تری بوتیل فسفیت      4 تولوئن سولفونیل کلراید استاندارد پتاسیم        اکسید جیوه قرمز        پتاسیم بور هیدرید تترا اتیل اورتو سیلیکات           تمد     سدیم تترا فلورو بورات کاغذ PH مرک متا اکریلیک اسید        نفتالن دی سولفونیک 1 برمو نفتالین 2 پنتانول         4 آمینو فنول اریو کروم بلک تی        استاندارد فلورید          بوتیل هیدروکسی تولوئن تربوتیل هیدرو پراکساید           دی بنزیل آمین سولفات جیوه لیتیم آلومینیوم هیدرید متیلن بلو بافر هیدروئین کربو فوران       اتیل مالونیل کلراید بوران دی متیل سولفید 1 هگزن          2 کلرو بنزالدهید          نیترو بنزالدهید برمو بنزالدهید تیتانیم تترا کلراید         تیتانیوم تری کلراید هیدروکینون      آمیدو بلک       2 برمواتیل فتالیمید 1 و 10 فنانترولین 2 متوکسی استوفنون 2 مرکاپتو اتانول 2 متوکسی استوفنون 4 آمینو بنزو تری فلوراید          4 نیترو آنیلین اگزالیل کلراید   پارافیلم           تری فلورو استیک اسید بوتیل اکریلات   4-هیدروکسی بنزوئیک اسید    ایزوفوران تترا ایزوپروپیل اورتوتیتانات         کلروتری متیل سیلان   1و4 دی برمو بوتان 1و1و1و3و3و3-هگزامتیل دی سیلازان         اکروئیل کلرید    اتیل فرمات دی بوتیلتین دیلاروئات   3-(تری متوکسی اتیل) پروپیل آمین    هایومین سیلیکاژل        نرمال اکتان      متانولHPLC نرمال هپتان     تارتاریک اسید   کلرید کلسیم کلرید آمونیوم   سدیم تترا بورات         2-آمینوبنزوتیازول         2 -آمینو-2-متیل-1-پروپانول          بنزیل برومید دی وینیل بنزن فهلینگA         فهلینگ B هیدروکینون      فولین   هیدروکسیل آمین هیدروکلراید   مورفولین کربن اکتیو دی فنیل کاربازید کلرو اتیل آمونیوم کلراید         2 و 4 نفتالن دیول 1 و 4 دی برمو بوتان     اتیل مورفولین   برمو بنزن بورن تری فلوراید         تری متوکسی متیل سیلان     سدیم پراکساید وانیلین هماتوکسیلین   P بنزوکینون 2 هیدروکسی بنزالدهید          2 و 2 و 2 تری فلورو اتانول 3 تری اتوکسی سلیل پروپیل امین 4 کلرو بنزیل الکل        2 و 5 دی کلرو فنو       تترا پروپیل آمونیوم بروماید دی فنیل آمین سولفولان       هگزا متیلن دی سیلازان ان بی تی       (NBT) 1 نفتول بنزین 2 فلورو بنزالدهید 2 نیترو سینامالدهید     S سک بوتانول 4 ترت بوتیل آنیلین 4 استامیدو بنزالدهید   اتیلن کربنات     استایرن L پرولین         ایندول پالادیم کلراید پالادیم استات   پتاسیم تلوریت پودر آهن تترا اتیل آمونیوم کلراید تنگستو سیلیسیک اسید        دی مدون 2 آمینو 3 هیدروکسی پیریدین زیرکونیوم اکساید        سولفات جیوه فتالدی آلدهید فسفو تنگستیک اسید فنل فتالئین کلرید جیوه      کیتوسان         لیتیم کلراید نیترات نیکل     هگزا متیل دی سیلازان          3 برمو پروپیل فتالیمید P تولیل هیدرازیل هیدروکلراید    1 فنیل 1 پروپانال         2 فنیل پروپانالدهید 2 مرکاپتو پیریمیدین      R سک بوتانول 4 نیترو بنزیل الکل 4 آمینو 2 هیدروکسی بنزوئیک اسید    1 و 4 فنیلن دی امین   3و 5 دی متیل پیرازول اریو کروم بلک تی اکسید نیکل     ال سیستئین ایندول 3 بوتریک اسید برمید مس 2    پالادیم استات تترا n بوتیل آمونیوم هیدروکساید           تترا بوتیل آمونیوم بروماید         دی بوتیل تین اکساید دی هیدروکسی بنزالدهید       سدیم آلژینات   سولفات نقره فروسن          کربو فوران       کلرید کبالت گلوتارآلدهید ترشیو بوتیل آمین        پیپیرازین         متاکرلیک اسید اکرلیک اسید    مالئیک انیدرید هیدروکسید هیدرازینیوم o- کروزول       2-فنیل اتانول    2-آمینوپیریدین 1و2و4-تری کلروبنزن     2-کلروبنزیل کلرید        آکریل آمید تیتانیوم کلرید    2و3-دی متیل آنیلین     سدیم آزید فورفورال         نیترات نقره      نیترات لانتانیوم بنزوتریازول       تترامتیل اتیلن دی آمین          تری متوکسی متیل سیلان آلومینیوم بوتیلات        تری اتیل آمین تترا اتیل اورتو سیلیکات بورن دی متیل سولفید پروپارژیل بروماید          اتیل مالونیل کلراید یدومتان دوتره   دی فنیل پیکریل هیدرازین        کیتوزان ایزوبوتیریل کلراید         BTSFA          کربوفوران تری اتیل فسفیت سدیم آسکوربات ریبوفلاوین       پلی اتیلن گلیکول        گلایسین اسید آسکوربیک         آب HPLC        هگزادکان نرمال 1و3-سیکلوهگزان دیون           3-(کلروپروپیل)-تری اتوکسی سیلان 4'-هیدروکسی استوفنون توئین 20 و 80    
97 out of 100 with 2 ratings
  • رتبه بندی بلاگ
  • 11445 دفعه
محتوای بیشتر در این بخش: « Acros Alfa Aesar »
برای ارسال نظر وارد سایت شوید